پودر خامه

آنالیز شیمیایی% در نمونهآنالیز میکروبیدر gr نمونه
پروتئین15-18شمارش کلی20000>
چربی60-65کلی فرم10>
رطوبت1-3سالمونلامنفی
خاکستر5-6ای کولایمنفی
ph محلول 10%6.5-6.7استافیلوکوک اورئوسمنفی
نمک-کپک و مخمر100>
رنگ -