شیر خشک سفید کم چرب

آنالیز شیمیایی% در نمونهآنالیز میکروبیدر gr نمونه
پروتئین30-32شمارش کلی10000>
چربی3-5کلی فرم10
رطوبت2-4سالمونلامنفی
خاکستر7-8.5ای کولایمنفی
ph محلول 10%6.4-6.7استافیلوکوک اورئوسمنفی
نمک-کپک و مخمر100>
رنگ 0