پودر پنیر سفید تیپ 4

آنالیز شیمیایی% در نمونهآنالیز میکروبیدر gr نمونه
پروتئین14-16شمارش کلی50000>
چربی13-16کلی فرم10>
رطوبت2-4سالمونلامنفی
خاکستر7-8ای کولایمنفی
ph محلول 10%5.2-5.9استافیلوکوک اورئوسمنفی
نمک5-8کپک و مخمر100>
رنگ 0

لاکتوز25-30