پودر عصاره مالت

آنالیز شیمیایی% در نمونهآنالیز میکروبیدر gr نمونه
پروتئین-شمارش کلی10000>
چربی-کلی فرم10>
رطوبت3>باسیلوس سرئوس10>
خاکستر4-5ای کولایمنفی
ph محلول 10%5.4-5.7استافیلوکوک اورئوسمنفی
نمک-کپک و مخمر100>
رنگ -

کربوهیدرات93